• DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE

Kancelaria prawna Opole

JHC Adwokaci to zespół młodych, lecz doświadczonych adwokatów, wykonujących pracę zawodową głównie na terenach województwa opolskiego, w szczególności Opola, Nysy, Strzelec Opolskich. Ze względu na różnorodność nabytej wiedzy i doświadczenia podczas naszej kilkuletniej praktyki, jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych w szczególności w naszej siedzibie w Opolu. W naszym gronie posiadamy Adwokatów specjalizujących się przede wszystkim w prawie cywilnym (w tym odszkodowawczym), rodzinnym, jak i karnym.

Dochodzimy praw majątkowych należnych pokrzywdzonym od sprawcy czynu niedozwolonego, jak i od ubezpieczyciela. Reprezentujemy także podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego. Zapraszamy do naszej siedziby w Opolu. Zespół Adwokatów JHC Adwokaci Opole. Nieustannie dbamy o to, by zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie na terenie miasta Opola, Nysy i Strzelec Opolskich.

Prowadzimy także sprawy z zakresu prawa pracy oraz prawa administracyjnego. Dodatkowo, każdy z naszych Adwokatów prowadzi obsługi prawne mniejszych i średnich przedsiębiorców oraz bierze udział w skomplikowanych negocjacjach i procesach gospodarczych. Podczas prowadzenia spraw naszych Klientów, współpracujemy z zaufanym gronem innych specjalistów tj. notariuszem w Opolu, doradcą podatkowym w Opolu, rzeczoznawcą majątkowym w Opolu oraz tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego i niemieckiego.

OSTATNIE ARTYKUŁY

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
26 kwietnia 2021
Kredyty frankowe – W oczekiwaniu na uchwałę, która może nigdy nie zapaść.

Pierwotnie uchwała miała zapaść 25 marca br., następnie 13 kwietnia, a teraz 11 maja. Organizacja posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych ciągle napotyka na różne przeszkody. Ostatnie odroczenie…

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
7 kwietnia 2021
Przełomowy wyrok? Kredyt frankowy to swap walutowy.

Po sześciu latach postępowania sąd unieważnił umowę kredytową i zasądził zwrot frankowiczom wpłaconych do banku rat kapitałowo-odsetkowych. Pierwszy raz w polskim sądzie (Sąd Okręgowy w Warszawie) stwierdzono, że kredyt we frankach to tzw. swap walutowo-procentowy, a zatem swoisty instrument finansowy….

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
25 lutego 2021
Frankowicze wygrywają w sądach

Przez wiele lat na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi o unieważnienie umowy kredytowej we franku decydowali się tylko najodważniejsi. Faktycznie obawa przed przegraniem sprawy i zapłatę wysokich kosztów związanych z procesem skutecznie odstraszała Frankowiczów. Szczególnie, że wygrana wcale nie była pewna….

Zespół

Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Radca Prawny, Wspólnik zarządzający Karolina Jabłkowska-Byrska
Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Adwokat Wspólnik Grzegorz Ćwiek
Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Adwokat Wspólnik Marcin Rakoczy
RODO A UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSÓB CHORYCH W KONTEKŚCIE PANDEMII COVID-19 – Adwokat Opole​

W ostatnim czasie w Europie i na świecie pojawiło się wiele aplikacji mobilnych do ustalania kontaktów zakaźnych, związanych z walką z COVID-19. Aplikacje te maja umożliwić bezpieczne przemieszczanie się, podróżowanie, a tym samym znoszenie kolejnych obostrzeń. Wskazane rozwiązanie budzi jednak wiele kontrowersji, w szczególności w zakresie prywatności i ochrony danych.

Opierając się na wytycznych dotyczących wykorzystywania danych o lokalizacji oraz narzędzi służących ustalaniu kontaktów zakaźnych w kontekście pandemii COVID-19 Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenia w sprawie aplikacji. W oświadczeniu podkreślano, iż udostępnienie danych osób, które uzyskały pozytywny wynik testu powinno  opierać się na dobrowolności użytkownika. Użytkownicy aplikacji powinni być również odpowiednio poinformowani o swoich prawach, co zwiększy ich zaufanie do nowych rozwiązań.

Należy podkreślić, iż w czerwcu 2020 roku państwa członkowskie we współpracy w Komisją Europejską, ustaliły wspólny zestaw specyfikacji technicznych, niezbędnych do bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy aplikacjami krajowymi. Interoperacyjność tych narzędzi ma bowiem ułatwić ich działanie w przypadku przemieszczania się do krajów Unii Europejskiej. Aplikacja ostrzega jej użytkownika o przebywaniu w pobliżu osoby potencjalnie zarażonej, bez śledzenia jej lokalizacji i opiera się na zasadzie anonimizacji danych, aby zmniejszyć ryzyko nadużyć.

Korzystanie z aplikacji może prowadzić do sprawniejszego ustalania kręgu osób zarażonych, jednocześnie może się jednak wiązać z zagrożeniem ochrony danych wrażliwych jej użytkowników, dotyczących lokalizacji czy stanu zdrowia. We wszystkich sprawach zespół naszych Adwokatów w Opolu służy pomocą i poradą prawną.

Polska aplikacja ProteGO Safe powstała przy współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Aplikacja poza funkcją powiadamiania o kontaktach zakaźnych, umożliwia skorzystania z testu oceny ryzyka oraz prowadzenia dziennika zdrowia. W aplikacji znajdziemy również oficjalne i aktualne informacje związane z pandemią. Aplikacja został pobrana do tej pory przez ok. 200.000,00 osób i jest dosyć nisko oceniana.

Europejska Rada Ochrony Danych w tym samym czasie, przyjęła również oświadczenie dotyczące przetwarzania danych w związku z ponownym otwarciem granic państw. Wskazano w nim, że przepisy dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych maja zastosowanie także w czasie trwania pandemii, a przetwarzanie danych powinno się opierać na zasadach niezbędności i proporcjonalności, a także być spójne na całym terytorium EOG – Adwokat Opole JHC Adwokaci

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przechowywania pracowniczych akt osobowych, co wynika wprost z rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku. Zgodnie z powyższym, przetwarzanie zgromadzonych danych dobowych będzie opierało się na art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli obowiązku prawnym ciążącym na administratorze. Pracodawca nie potrzebuje wiec w tym zakresie odrębnej zgody pracownika, jednak musi zwrócić uwagę aby dane znajdujące się w jego posiadaniu nie były nadmiarowe, a tym samym aby ich przetwarzanie nie odbywało się niezgodnie z prawem. Jeżeli w tym zakresie występują u Państwa wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi Adwokatem w Opolu.

Biorąc pod uwagę treść kodeksu pracy, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ponadto pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania,  numer PESEL (rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny (jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy),
wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie), numer rachunku płatniczego (jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych).

Warto jednak podkreślić, iż dane uzyskane przez pracodawcę podczas rekrutacji, tj. prywatny adres poczty elektronicznej czy prywatny numer telefonu, może być wykorzystywany w późniejszym czasie do kontaktów służbowych, jedynie za zgodą pracownika. Zgoda ta musi być dobrowolna, zaś jej wycofanie w późniejszym czasie nie może wiązać się dla pracownika z negatywnymi konsekwencjami. Zgodnie ze stanowiskiem UODO, zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych powinna być pisemna oraz wyraźne określać zasady kontaktu. W razie pytań dotyczących powyższych zagadnień prosimy o kontakt z naszym zespołem Adwokatów w Opolu.

Pomimo tego, iż katalog danych określony w kodeksie pracy, których pracodawca ma prawo żądać od pracownika, nie jest zbyt rozbudowany, obowiązek przetwarzania może wynikać również z innych aktów prawnych. Przykładowo, zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracodawca jest zobowiązany do zażądania od cudzoziemca rozpoczynającego pracę, do okazania dokumentu uprawniające go do pobytu na terytoriom RP.

Należy bowiem pamiętać, iż pracodawca ma prawo zażądać podania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 22¹ § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy).

https://uodo.gov.pl/pl/138/1600

https://uodo.gov.pl/pl/138/1609

https://uodo.gov.pl/pl/138/1636

Zapraszamy do współpracy Adwokat Opole – JHC Adwokaci

https://www.jhcadwokaci.pl

Galeria zdjęć
Skip to content