Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 31

  • 3.2016

500 plus – nowe świadczenie wychowawcze

500 plus – nowe świadczenie wychowawcze

W dzisiejszym artykule przybliżę Państwu tematykę związaną z nowym świadczeniem wychowawczym, tzw. 500 plus (500+). Z uwagi na fakt, że kwestia ta cieszy się ostatnio niemalejącym zainteresowaniem, w tym także naszych Klientów, postanowiłam omówić ją na naszym kancelaryjnym blogu.

Wstęp

Od 1 kwietnia br. zacznie obowiązywać wyżej wymienione świadczenie dla rodzin z dziećmi, które będą miały prawo do otrzymywania miesięcznie kwoty 500 zł na każde drugie i następne dziecko, bez względu na wysokość osiąganych dochodów. W przypadku rodziny która wykaże, że posiada niskie dochody świadczenie będzie przysługiwało także na pierwszego potomka. W prasie i mediach często mówi się o rewolucji w świadczeniach rodzinnych, albowiem o omawiane 500 zł będzie mogło ubiegać się o wiele więcej rodzin niż o dotychczasowe wsparcie rodzinne, czyli np. zasiłek na dziecko. Kwota, którą otrzymają rodzice lub inne uprawione z tego tytułu osoby będzie też zdecydowanie wyższa.

Informacje ogólne

O przedmiotowe świadczenie może domagać się matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka). Jak wskazano powyżej, świadczenie będzie co do zasady przysługiwało na drugie i każde następne dziecko w rodzinie. Na pierwszego potomka będą wypłacane pieniądze jeżeli spełnione zostanie kryterium dochodowe rodziny, czyli – 800 zł na każdego jej członka, bądź 1200 zł jeśli dziecko jest niepełnosprawne. Świadczenie wychowawcze nie będzie wypłacane jeśli dziecko zawrze związek małżeński, lub zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy (dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy itd.) Pieniądze nie będą należeć się także wtedy, gdy jednemu z rodziców przysługuje za granicą pomoc finansowa o podobnym charakterze co przedmiotowe świadczenie wychowawcze. Ważne jest, że nie jest warunkiem koniecznym do uzyskania omawianego świadczenia aby rodzic, które się o nie stara miał zasądzone na dziecko alimenty. Natomiast do kryterium dochodowego brana jest pod uwagę kwota dochodu netto, a zatem pomniejszana już o należny podatek i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania, albowiem brak meldunku nie wyklucza prawa do otrzymania świadczenia. Za przyjęcie wniosku odpowiadać będzie gmina, a konkretnie jednostka przez nią wskazana np. MOPS lub konkretny wydział urzędu gminy. W całym kraju będzie obowiązywał ten sam wzór wniosku, który można pobrać na stronie: www.mpips.gov.pl, bądź uzyskać bezpośrednio w jednostce zajmującej się wypłatą świadczenia.

Działania kontrolne gminy

Rozporządzenie nie przewiduje obowiązku kontroli w jaki sposób pieniądze ze świadczenia będą przez rodziców pożytkowane. Niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach gmina będzie mogła sprawdzić, czy wsparcie finansowe jest prawidłowo wykorzystywane przez rodziców. Będzie do tego służył wywiad środowiskowy, który będzie przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Jeżeli wywiad potwierdzi, że świadczenie jest marnotrawione i środki nie są przeznaczane zgodnie z ich celem, wsparcie będzie mogło zostać zastąpione pomocą w innej formie rzeczowej lub opłaceniem usług.

Ważne!

Istotne jest, że kwota otrzymywana w ramach świadczenia wychowawczego jest wolna od podatku i nie trzeba wykazywać jej w zeznaniu podatkowym. Podkreślenia wymaga także, że świadczenie nie będzie podlegać egzekucji sądowej, ani administracyjnej.

Comments are closed.

Skip to content