Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 03

  • 2.2017

Czy możliwa jest zmiana prawomocnego wyroku rozwodowego?

Na postawione wyżej pytanie udzielić należy odpowiedzi twierdzącej. W określonych sytuacjach istnieje możliwość zmiany treści prawomocnego wyroku orzekającego rozwód. Zmiana taka może dotyczyć zarówno orzeczenia o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem czy alimentach, jak i w niektórych przypadkach również orzeczenia o winie.

Kiedy zmiana orzeczenia o winie

Sąd rozwiązując małżeństwo orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, względnie na zgodny wniosek małżonków od dokonania takiego rozstrzygnięcia odstępuje. Późniejsza zmiana prawomocnego orzeczenia w zakresie winy jest natomiast bardzo ograniczona i dopuszczalna wyłącznie poprzez wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania. Instytucja ta została uregulowana w art. 399-416¹ Kodeksu postępowania cywilnego. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem jest możliwe jedynie w ściśle określonych przepisami sytuacjach, w tym między innymi, gdy:

– wyrok został oparty na podrobionym dokumencie,

– wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa, czy też

– wykryte zostały takie okoliczności faktyczne lub środki dowodowe, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Rozważając możliwość złożenia skargi o wznowienie postępowania pamiętać należy także o dwóch istotnych kwestiach, a mianowicie:

– wznowienia postępowania możemy żądać w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o podstawie wznowienia, lecz maksymalnie w ciągu pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku (z wyjątkiem sytuacji, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana),
– wznowienie postępowania jest niedopuszczalne, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński.

Skargę o wznowienie postępowania składamy w sądzie, który wydał zaskarżone orzeczenie, czyli w omawianej sytuacji w sądzie okręgowym, który orzekł rozwód.

Kiedy zmiana innych punktów wyroku rozwodowego

Odnosząc się natomiast do możliwości zmiany innych aniżeli wina rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym, a to dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem czy alimentów, to wskazać trzeba, iż mogą one być zmienione w każdym czasie, jeśli tylko zmieniły się okoliczności i konieczne jest ponowne rozpoznanie sprawy w tym zakresie. Zmiana okoliczności polega natomiast na pojawieniu się nowych faktów niewystępujących w chwili orzekania. Podstawę powyższego stanowią następujące przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

art. 106 k. r. i o. – „Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka”;

art. 113[5] k. r. i o. – „Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka”;

art. 138 k. r. i o. – „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W celu zmiany wyżej wymienionych rozstrzygnięć zawartych w wyroku rozwodowym należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwego miejscowo sądu rodzinnego, przy czym istotnym jest, iż zmiany w zakresie alimentów nie można dochodzić łącznie z żądaniem zmiany orzeczenia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem. Sprawy te rozpoznawane są bowiem w postępowaniu nieprocesowym, natomiast dla spraw alimentacyjnych właściwe jest postępowanie procesowe.

Jakie koszty

Skarga o wznowienie postępowania podlega takiej samej opłacie jak pozew o rozwód, w związku z czym wynosi 600 zł (art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Dz. U. z 2016 poz. 623 z pózn. zm.)

Opłata od wniosku dotyczącego zmiany innego punktu wyroku rozwodowego jest zależna od rodzaju rozstrzygnięcia, którego zmiany chcemy dochodzić, a mianowicie:

– opłata od wniosku o zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej wynosi 100 zł (art. 37 pkt. 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);
– opłata od wniosku o zmianę orzeczenia o kontaktach z dzieckiem wynosi 40 zł (art. 23 pkt 1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);

W przypadku natomiast zmiany obowiązku alimentacyjnego sytuacja przedstawia się w dwojaki sposób:

– osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych (w tym podwyższenia alimentów) korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych na mocy art. 96 ust. 1 pkt 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zatem żadnej opłaty od pozwu nie musi uiszczać,
– natomiast osoba występująca z pozwem o obniżenie alimentów lub ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego zobowiązana jest wnieść opłatę sądową na zasadach ogólnych, tj. opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Comments are closed.

Skip to content