Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 10

  • 4.2018

Jazda pod wpływem narkotyków

Jazda pod wpływem narkotyków

W zakresie różnicy prawnokarnej znajdowania się pod wpływem alkoholu, a po jego użyciu podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego odsyłamy do artykułu poniżej:Jazda pod wpływem alkoholu

Dzisiaj zajmiemy się zgoła odmienną kwestią, co do której z uwagi na brak regulacji w Polskim ustawodawstwie warto poświęcić więcej aniżeli kilka akademickich wywodów.

Aby przybliżyć samo zagadnienie posłużymy się abstrakcyjnym lecz jak to bywa w Polskich realiach przykładem z życia wziętym.

Pan X postanowił pojechać z przyjaciółmi na zabawę do Czech, gdzie to raczył się substancjami w Czechach dozwolonymi i nie tylko. Wracając Pan X prowadził samochód, gdzie uprzednio karany był za jazdę pod wpływem alkoholu (art 178a § 1), a przestępstwo to nie uległo zatarciu. W trakcie podróży Czescy funkcjonariusze drogówki w ramach rutynowych kontroli stwierdzili, iż ów Pan zachowuje się nieadekwatnie do zaistniałej sytuacji. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że we kwi Pana X znajdowało się 0,4ng delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) oraz 43ng amfetaminy. Sprawa została przekazana organom ścigania w RP celem ukarania sprawcy. W drodze czynności w postępowaniu przygotowawczym Panu X przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art 178 a § 4 (dlatego że uprzednio był już karany za jazdę pod wpływem a jego przestępstwo się nie zatarło), a jedną z konsekwencji takiej kwalifikacji czynu jest obligatoryjne stosowanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów dożywotnio. Pan X dobrowolnie poddał się karze w trybie art 335 kpk.

W tym miejscu historia ta mogłaby się skończyć jednakże, wróćmy do przepisów:

Kodeks Karny mówi:

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. (uchylony)

§ 3. (uchylony)

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

natomiast Kodeks Wykroczeń penalizuje zachowanie to w sposób następujący:

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

I w tym momencie uwagę sprawcy powinny przykuć słowa „w stanie nietrzeźwości”, „po użyciu alkoholu” oraz „podobnie działającego środka”.

Wyjaśniając:
1. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
a) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
b) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3
2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
a) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
b) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 .

Wobec powyższego, kluczem rozwiązania problemu kierującego jest ustalenie czy znajduje się on po użyciu czy pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Polskie ustawodawstwo milczy w tym zakresie. Brak jest jakiejkolwiek regulacji jak w przypadku alkoholu, ile trzeba mieć amfetaminy, marihuany etc. we krwi aby nie odpowiadać jak za przestępstwo a wykroczenie.

W tym zakresie należy dokonać literalnej wykładni przepisów, a więc ustalić czy substancje znajdujące się w organizmie kierowcy powodują że jest on już pod ich wpływem czy jeszcze po ich użyciu, w analogicznym odniesieniu do działania alkoholu na organizm ludzki. Taka interpretacja przepisów jest zgodna z poglądami wyrażanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, w tym m.in. w wyroku z dnia 4 października 2013 r., sygn. IV KK 136/13 (LEX nr 1379930, OSP 2014/5/50). W jego uzasadnieniu wskazano, że ” stanem pod wpływem środka odurzającego jest taki stan, który wywołuje – w zakresie oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy, zwłaszcza zakłócenia czynności psychomotorycznych – takie same skutki jak spożycie alkoholu powodujące stan nietrzeźwości. Od tego stanu odróżnia się stan pod użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, a więc i środka odurzającego, który – w zakresie skutków jest równoważny stanowi po użyciu alkoholu”.

Warunkiem przypisania znamienia ” znajdowania się pod wpływem środków odurzających” pozostaje wykazanie, że substancje zażyte przez sprawcę oddziaływały w taki sam sposób, jak alkohol w stanie nietrzeźwości. Wynika to zestawienia treści art. 178a § 1 k.k. i art. 87 k.w. W pierwszym z przywołanych przepisów określono alternatywnie przesłanki odpowiedzialności za przestępstwo w postaci ” stanu nietrzeźwości” lub ” stanu pod wpływem środka odurzającego”. Taki zapis oznacza, że sprawstwo czynu zabronionego przez kodeks karny ma miejsce w przypadku wystąpienia określonego upośledzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego sprawcy, niezależnie od przyczyn do tego prowadzących, którymi może być obecność w organizmie alkoholu lub jakichkolwiek innych środków psychoaktywnych. Sposób redakcji art. 178a § 1 k.k. wskazuje na to, że pojęcie ” stanu pod wpływem środków odurzających” odpowiada ” stanowi nietrzeźwości”

A zatem czym należy kierować się dokonując oceny wypełnienia znamion czynu zabronionego jakim jest jazda pod wpływem lub po użyciu innych substancji działających podobnie jak alkohol? Przede wszystkim tym czy poziom substancji we krwi kierującego powoduje takie jego zachowanie, które po przeniesieniu na grunt spożywanego alkoholu uzasadniałoby przypuszczenie że znajduje się pod jego wpływem lub po użyciu. Znamienne będzie tutaj to jak zachowuje się sprawca, czy mówi spójnie i logicznie, czy bełkocze, chwieje się, ma zmiany nastrojów, jest ospały, czy zachowane są prawidłowe reakcje motoryczne itp.

Dla przykładu i zakończenia niniejszego wywodu wrócimy do historii Pana X, u którego we krwi przypomnijmy stwierdzono 0,4ng delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) oraz 43ng amfetaminy. Otóż Pan X po kilku miesiącach procesu i wydanej opinii sądowo- lekarskiej uznany został za winnego wykroczenia z art 87 kodeksu wykroczeń i zamiast być pozbawiony dożywotnio prawa jazdy orzeczono względem niego zaledwie 1 rok zakazu prowadzenia tychże pojazdów.

Zatem warto poświęcić dłuższą chwilę na przeanalizowanie swojej sytuacji, która finalnie może nie być tak zła jakby się mogło zdawać.

Osoby zainteresowane szczegółową poradą w powyższej tematyce, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

www.jhcadwokaci.pl

Comments are closed.

Skip to content