Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 13

  • 3.2020

Koronawirus. Jakie uprawnienia i obowiązki nakłada wprowadzona specustawa?

W związku z pojawieniem się nowego wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa, powodującego chorobę COVID-19, przedstawiamy najważniejsze uprawnienia Państwu przysługujące, ale i podstawowe obowiązki jakie nałożył na obywateli ustawodawca. W dniu 08 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Praca zdalna

Zgodnie z ww. ustawą w celu przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Przy czym przepisy kodeksu pracy nie przewidują tego rodzaju pracy. Zatem warunki wykonywania pracy zdalnej powinny być uzgodnione między pracownikiem, a pracodawcą indywidualnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 nowa ustawa uprawnia do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Przy czym dotychczas obowiązujące przepisy również przewidują możliwość pobierania zasiłku w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko w wieku do 8 lat uczęszcza za okres nie dłuższy 60 dni w roku kalendarzowym. Łącznie zatem przysługuje zasiłek za okres do 74 dni w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola albo szkoły.

Odstąpienie od umowy dotyczącej imprezy turystycznej

Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej (tego typu umowy są zawierane w większości biur turystycznych) przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Za takie okoliczności uznaje się znaczną liczbę zachorowań na chorobę wywołaną „koronawirusem”. Podróżny może jednak żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Obowiązkowa hospitalizacja i kwarantanna

W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną w tym chorobę wywołaną przez tzw. „koronawirusa” podlegają obowiązkowej hospitalizacji. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których mowa wyżej, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Co prawda ustawa, która weszła w życie 08.03.2020 r. nie przewiduje kar za nieprzestrzeganie ww. obowiązków. Jednak należy zwrócić uwagę na treść art. 116. §  1. kodeksu wykroczeń zgodnie z którym kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę albo

2) styka się z chorym na chorobę zakaźną lub z podejrzanym o to, że jest chory na chorobę zakaźną albo

3) jest nosicielem zarazków choroby zakaźnej lub podejrzanym o nosicielstwo,

– nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu tym chorobom lub o ich zwalczaniu albo nie przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia, podlega karze grzywny do 5000 zł albo karze nagany.

Tekst ustawy:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf

W razie wątpliwości lub pytań, zapraszamy do kontaktu.

www.jhcadwokaci.pl

Comments are closed.

Skip to content