Odszkodowania

Odszkodowanie to rekompensata powstała na skutek poniesienia szkody wyrządzonej przez osobę fizyczną bądź prawną. Jej wysokość jest zależna od rozmiarów uszczerbku, może zatem pokrywać szkodę rzeczywistą lub korzyści, których poszkodowany nie osiągnął z uwagi na wyrządzone mu krzywdy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie dochodzenia roszczeń w sprawie odszkodowań – kto może z nich skorzystać a naszych usług w tym zakresie oraz w jakich sytuacjach.

Kiedy można domagać się odszkodowania?

Odszkodowanie jest jednym z najbardziej podstawowych roszczeń, jakich może dochodzić osoba pokrzywdzona w wyniku wypadku. Osoba poszkodowana ma prawo dochodzić należnego jej odszkodowania bez względu na to, czy naruszone zostały jej dobra osobiste, interesy czy doznała innej psychicznej krzywdy. Odszkodowanie nie jest udzielane natomiast w przypadku fizycznej krzywdy, powstałej np. w wyniku pobicia – tutaj właściwym roszczeniem jest zadośćuczynienie. Niezależnie od typu poniesionej szkody odszkodowania można dochodzić od sprawcy zdarzenia, a kiedy jest to niemożliwe – od ubezpieczyciela lub odpowiedniego organu państwowego (np. ZUS). W jakich sytuacjach można zgłosić się do naszej kancelarii?

 • Kradzież, zalanie lub pożar – pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań związanych ze stratami z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które dotyczą najczęściej budynku mieszkalnego: kradzieży, zalania, zniszczenia mienia.
 • Poniesione szkody z tytułu czynu niedozwolonego – pomagamy dochodzić odszkodowań i zadośćuczynień w przypadku poniesienia strat majątkowych w wyniku np. włamania czy niszczenia mienia, a także z tytułu uszkodzenia ciała, naruszenia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych organów ciała i śmierci bliskich osób. Reprezentujemy również pokrzywdzonych podczas postępowań karnych.
 • Naruszenie dóbr osobistych – oferujemy pomoc w dochodzeniu odszkodowań związanych z naruszeniem dóbr osobistych (zdrowia, wolności, wizerunku, nazwiska, twórczości naukowej) bądź z poniesieniem szkód majątkowych wskutek naruszenia dóbr osobistych.
 • Wypadki komunikacyjne lub przy pracy – dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz w momencie wystąpienia wypadków, za których odpowiedzialność ponosi pracodawca.
 • Powypadkowe – pomagamy w uzyskaniu sumy pieniężnej niezbędnej na leczenie, wizyty lekarskie, leki, zakup specjalistycznego sprzętu, rehabilitację oraz renty związanej z częściową bądź całkowitą utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.
 • Niewykonanie umowy – nasza kancelaria świadczy kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowań związanych z niewykonaniem zlecenia, nieterminowego wywiązania się z umowy, poniesienia strat finansowych w związku z dodatkowym transportem, ubezpieczeniem bądź zawarciem umowy z podmiotem trzecim (np. firmą), który dokończył zlecenie.
 • Błędy medyczne – pomoc w uzyskaniu należnych świadczeń za błędy lekarskie, złe diagnozy, które doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.
 • Inne zdarzenia – do zadań naszej kancelarii należy również udzielanie pomocy związanej z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień związanych, m.in. ze szkodami rolniczymi oraz tymi, które powstały w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Profesjonalna pomoc w otrzymaniu odszkodowania – Opole

Kancelaria JHC Adwokaci świadczy wszechstronną pomoc prawną w sprawach cywilnych, w tym odszkodowawczych. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych przed sądami na terenie Opola, jak i poza nim. Kilkuletnia praktyka powoduje, że mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących drobnych bieżących spraw życia codziennego jak i w długich, skomplikowanych procesach. Partnerzy posiadają bogate doświadczenie w sprawach spadkowych oraz podziałach majątków. Reprezentujemy naszych klientów także w sprawach o zachowek, wykonanie zapisu testamentowego lub w innych sporach dotyczących podziału majątku i rozliczenia nakładów. Jesteśmy po to, by pomóc Państwu skutecznie dochodzić swych praw przed Sądem.

Pomoc odszkodowania Adwokat Opole

Osoby, które starają się o odszkodowanie m.in. za zalanie mieszkania przez sąsiada, uszczerbek na zdrowiu spowodowany błędem lekarskim lub za wypadek przy pracy, powinny rozważyć współpracę z naszą kancelarią adwokacką z Opola.

 • Analiza szans na uzyskanie odszkodowania

Adwokaci, dzięki dokładnej znajomości przepisów prawa, dogłębnie analizują każdy przypadek i okoliczności, które mogą być przesłanką do ubiegania się przez klienta o odszkodowanie za wyrządzone krzywdy. Przykładowo, gdy poszkodowany ucierpiał na skutek wypadku komunikacyjnego, adwokat zapoznaje się z raportami z wypadku, zeznaniami świadków oraz innymi dostępnymi dowodami w sprawie, aby ustalić stopień odpowiedzialności każdej ze stron i ocenić możliwość uzyskania odszkodowania.

 • Przygotowanie wymaganych dokumentów

Proces dochodzenia odszkodowania często wiąże się z koniecznością przygotowania obszernej dokumentacji. Pomoc adwokata w egzekwowaniu odszkodowania obejmuje m.in. przygotowanie niezbędnych pism z dowodami oraz wniosków do urzędów lub ubezpieczalni.

 • Reprezentacja przed sądami i innymi organami 

Adwokat działa w imieniu klienta podczas wszystkich etapów postępowania o odszkodowanie, począwszy od negocjacji z ubezpieczycielem, a skończywszy na reprezentacji przed sądem. Dzięki temu poszkodowani mogą liczyć na profesjonalną obronę swoich interesów.

 • Negocjacje z ubezpieczycielami

Wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne pozwalają adwokatom skutecznie bronić praw klientów np. podczas negocjacji z pracodawcą (gdy poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu w miejscu zatrudnienia) lub z ubezpieczycielami, by wyegzekwować odszkodowanie adekwatne do doznanej krzywdy.

Kompleksowa pomoc prawna Opole

Oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań zarówno osobom prywatnym, jak i firmom czy instytucjom. Pomagamy uzyskać odszkodowanie w zakresie możliwie jak najbardziej zbliżonym do wnioskowanego, profesjonalnie przeprowadzamy przez każdy kolejny etap – od przygotowania do rozprawy do reprezentację na sali. Niezależnie od rodzaju wypadku, czy wnioskowanej wysokości odszkodowania, każdą sprawę traktujemy indywidualnie i znajdujemy najlepsze możliwe rozwiązanie. Służymy pomocą na terenie całego kraju.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
Skip to content