Poradnik Frankowicza

Aktualnie zainteresowanie kredytami w walucie obcej z roku na rok maleje, jednak zgodnie z publicznie dostępnymi danymi, kredyty we frankach posiada ok. 900.000 Polaków. Fakt ten czyni kredyty frankowe nie tylko problematycznymi pod względem prawnym, ale i powoduje silny wpływ na aspekt społeczny.

Prowadząc kancelarią adwokatów i radców prawnych zauważamy, że coraz więcej osób decyduje się podjąć działania prawne mające na celu wygranie – początkowo mogłoby się zdawać całkowicie nierównej – walki z bankiem. Wokandy sądowe także potwierdzają zjawisko zwiększonego zainteresowania Polaków procesami sądowymi o unieważnienie lub „odfrankowienie” zawartych umów kredytowych. Nic dziwnego – wiemy, jak ciężko jest tysiącom Polaków spłacać kredyt, który od chwili znacznego wzrostu kursu franka szwajcarskiego diametralnie wzrósł – zarówno w zakresie miesięcznych rat kredytowych, jak i całego salda zadłużenia.

Na bieżąco śledzimy i analizujemy aktualne orzecznictwo organów państwowych i unijnych, ponieważ staramy się doradzać naszym Klientom najlepiej jak potrafimy.

Po bezpłatnej analizie Państwa umowy kredytowej, objaśniamy czy w umowie występują niedozwolone postanowienia umowne, a jeśli tak, to jakie roszczenia można formułować na ich podstawie.

 

Moja umowa. Czy zawiera klauzule niedozwolone?

Zapisy umów kredytowych, z których wynika, że przeliczenia kwoty kredytu lub rat kredytu z waluty obcej na polskie złote mają następować według wewnętrznej tabeli kursowej danego banku mają charakter abuzywny, czyli niedozwolony. A zatem korzystanie przez banki z tworzonych przez siebie tabel kursowych, w przypadku kredytów indeksowanych, jak i denominowanych, stwarza możliwość jednostronnego i dowolnego sterowania przez nie wysokością zobowiązania kredytobiorcy i to zarówno kwotą udzielonego kredytu, jak i wysokością miesięcznych rat kredytowych.

Analiza Państwa umowy pod kątem występowania powyżej omówionych klauzul abuzywnych jest dokonywana  przez nas na pierwszym spotkaniu i jest bezpłatna.

 

Czego mogę się domagać od banku?

Umowy kredytowe, w których znajdują się zapisy niedozwolone są obarczone wadami prawnymi, których istnienie może prowadzić do unieważnienia całej umowy. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy, strony są zobowiązane zwrócić sobie to co wzajemnie świadczyły, bowiem skutek jest taki, jakby umowa nigdy nie została zawarta. Oznacza to więc, że kredytobiorca musi zwrócić bankowi kwotę kredytu, którą otrzymał, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystko to, co zostało mu przez niego wpłacone, tj. spłaty miesięczne kredytu, prowizje, ubezpieczenia i inne koszty okołokredytowe. Istnieje teoretycznie możliwość, że kredytobiorca nie będzie musiał zwrócić bankowi żadnej kwoty, bowiem spłacił już cała kwotę udzielonego mu kredytu. Jeśli jednak po dokonaniu wzajemnych rozliczeń okaże się, że kredytobiorca musi zapłacić bankowi jakąś kwotę, będzie to kwota dużo mniejsza niż zadłużenie, które było ustalone na podstawie nieuczciwych postanowień zawartych w umowie.

 

Czy podpisanie aneksu uprawniającego do spłaty kredytu w walucie obcej wyłącza możliwość złożenia pozwu ?

Nie. Podpisanie przez niektórych kredytobiorców aneksów pozwalających na spłatę kredytu bezpośrednio w walucie obcej było skutkiem tzw. ustawy antspreadowej, a dokładniej podpisania przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2011 r. noweli ustawy o kredycie bankowym i kredycie konsumenckim. Zgodnie z uchwaloną ustawą, kredytobiorca zadłużony w walucie obcej, np. w szwajcarskim franku, mógł spłacać raty kredytu (w kasie lub przelewem) walutą bezpośrednio kupioną gdzie indziej np. w kantorze lub innym banku, gdzie została ona nabyta taniej.

Zmiany objęły nowe kredyty oraz umowy kredytowe już zawarte, w części niespłaconej do dnia wejścia w życie ustawy. Ponadto w umowie kredytowej musiała zostać zapisana wartość spreadu, a przynajmniej sposób jego wyliczenia, po którym bank będzie sprzedawał klientowi walutę.

 

Jak wyliczyć wysokość mojego roszczenia?

Wartość przedmiotu sporu (WPS) jest obligatoryjnym elementem pozwu. W przypadku omawianych spraw będzie ona bezpośrednio związana z tym, czy żądają Państwo unieważnienia całej umowy, czy tylko jej „odfrankowienia”. W pierwszym wariancie, wysokość Państwa roszczenia będzie stanowiła sumę dotychczas uiszczonych rat kredytowych wraz z wszystkimi kosztami okołokredytowymi.

W drugim, kwotę roszczenia będzie stanowiła suma nadpłat poczynionych przez Państwa w spłacie poszczególnych rat kredytowych (kapitałowo-odsetkowych), powstałych w związku z ich indeksowaniem, jak również z indeksowaniem salda zadłużenia do kursu CHF. Mówiąc prościej, należne raty kredytowe wyliczane są tak, jakby od początku trwania umowy Państwa kredyt wzięty był w polskich złotych, a zatem z wyłączeniem stosowania kursu CHF . Przy obliczaniu rat kredytu brane pod uwagę będą wyłącznie pozostałe parametry kredytowe wskazane w umowie tj. min. stopa oprocentowania LIBOR.

Ostatecznie dokonuje się obliczenia różnicy pomiędzy sumą rat wpłaconych przez Państwa do banku, a sumą rat należnych. Tak obliczona różnica jest wartością przedmiotu sporu, a zatem przysługującym Państwu roszczeniem o zwrot nadpłaconej bankowi kwoty.

Z uwagi na skomplikowany sposób dokonywania powyższych wyliczeń, warto zlecić je osobie wyspecjalizowanej w tej dziedzinie np. analitykowi lub rzeczoznawcy z zakresu rachunkowości.

Skip to content