Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 06

  • 2.2018

Postępowanie o zapłatę – Fundusz sekurytyzacyjny. Radzimy niezwłocznie zgłosić się do adwokata, cz. II

Czym są fundusze sekurytyzacyjne?

Fundusze sekurytyzacyjne są to podmioty prawne zajmujące się w głównej mierze skupowaniem wierzytelności od innych podmiotów, najczęściej banków, pożyczkodawców, operatorów telefonii komórkowych, dystrybutorów enegrii itp. Wskutek zbycia wierzytelności- na podstawie umowy cesji- fundusz staje się nabywcą takiej wierzytelności, będąc w ten sposób uprawniony do dochodzenia należnego świadczenia od osób zobowiązanych do jego spełnienia. A zatem, pomimo tego, iż fundusz sekurytyzacyjny nie zawierał umowy bezpośrednio ze zobowiązanym, na mocy ww. czynności prawnej, może samodzielnie wystąpić na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności od dłużników.

Omawiane fundusze zawierają w swojej nazwie dopisek: “Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny”. Przykładowymi funduszami sekurytyzacyjnymi są m.in.: BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, S-Collect Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Postępowania o zapłatę

Nierzadkimi praktykami funduszy sekurytyzacyjnych, stosowanymi przed wszczęciem postępowania sądowego, jest kierowanie znacznej ilości pism i wezwań do dłużników. Równie często zobowiązani otrzymują telefony od takich podmiotów w celu nakłonienia ich do potwierdzenia istnienia wierzytelności, czy też spłaty chociażby części zadłużenia. Gdy dłużnik, w efekcie prezentowanych działań, uzna zobowiązanie, będzie musiał się liczyć z wykorzystaniem tego przeciwko niemu w procesie.  Natomiast w razie wszczęcia postępowania sądowego o zapłatę należności, dłużnik otrzyma pozew albo nakaz zapłaty wydany przez sąd. Niezmiernie istotnym jest, aby wówczas nie pozostawić takich pism bez stosownej odpowiedzi. W przypadku pozwu o zapłatę, dłużnikowi przysługuje możliwość wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie wskazanym przez sąd, nie krótszym niż dwa tygodnie od jego doręczenia lub do czasu pierwszej rozprawy. Z kolei od nakazu zapłaty można złożyć sprzeciw w terminie dwutygodniowym, liczonym także od dnia jego otrzymania. Konsekwencją nie wykorzystania wymienionych wyżej środków prawnych będzie wydanie wyroku w oparciu o twierdzenia zawarte w pozwie i zasądzenie wskazanych należności bądź też uprawomocnienie się nakazu zapłaty. Doprowadzi to do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Dlatego też aby uniknąć powyższego, tak ważne jest, by zobowiązany odpowiednio zareagował. W odpowiedzi na pozew lub w sprzeciwie od nakazu zapłaty należy podać dane dłużnika, sygnaturę sprawy oraz wszelkie twierdzenia i zarzuty.

Do najczęstszych zarzutów zaliczyć można:

– brak wierzytelności; brak wykazania roszczenia – nastąpi, kiedy dłużnik zobowiązanie już wykonał albo gdy takie nigdy nie istniało;

– przedawnienie wierzytelności – rozumiane jako możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu; kodeks cywilny przewiduje różne terminy przedawnienia roszczeń, jednakże podstawowymi są: trzyletni termin odnoszący się do świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dziesięcioletni termin dla pozostałych roszczeń.

W tym miejscu nadmienić trzeba, iż termin przedawnienia może zostać przerwany po niektóre czynności, jak na przykład uznanie długu lub dochodzenie należności przed sądem;- brak wykazania następstwa prawnego powoda- zachodzi, gdy fundusz w postępowaniu nie wykazał dokumentacji świadczącej o jego następstwie prawnym w związku z umową przelewu wierzytelności.W związku z zawiłością takich spraw, niejednokrotnie mających swój początek kilka lub nawet kilkanaście lat wstecz, warto skorzystać z fachowej pomocy w ich prowadzeniu. O profesjonalne wsparcie warto zadbać jednak już od początku sprawy, zapewniając bezpieczeństwo jej realizacji  zarówno na etapie przedsądowym, jak i w ewentualnym procesie.

Ostatecznie należy dodać, że ze względu na posiadane doświadczenie, często w przedmiotowych sprawach udaje się naszej kancelarii doprowadzić do oddalenia powództwa wystosowanego przeciwko naszym Klientom, a zatem jeżeli zostali Państwo pozwani w analogicznej sprawie, zapraszamy do kontaktu.

Dla www.jhcadwokaci.pl opracowała radca prawny Karolina Małysiak

Comments are closed.

Skip to content