Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
 • 27

 • 10.2023

Sankcja kredytu darmowego – dla kogo kredyt bez kosztów?

Sankcja kredytu darmowego polega na tym, że osoba, która zaciągnęła kredyt konsumencki ma prawo zwrócić kredytodawcy jedynie pożyczony kapitał tj. bez odsetek i innych kosztów, w przypadku gdy kredytodawca (bank lub firma pożyczkowa) naruszył obowiązki wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim.

 

Sankcja ta ma na celu ochronę interesów konsumenta i zapobieganie nieuczciwym praktykom kredytowym.

 

Przesłanki do skorzystania z sankcji darmowego kredytu zostały określone w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim i zgodnie z nimi konsument może skorzystać z tego instrumentu prawnego, kiedy umowa:

 • nie została zawarta w formie pisemnej, chyba że odrębne przepisy przewidywały inną szczególną formę
 • nie zawiera danych pożyczkobiorcy- konsumenta takich jak: imię, nazwisko i adres oraz imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu (siedziby) kredytodawcy i pośrednika kredytowego,
 • nie określa rodzaju kredytu
 • nie określa czasu obowiązywania umowy
 • nie określa całkowitej kwoty kredytu oraz terminu i sposobu wypłaty kredytu
 • nie określa stopy oprocentowania kredytu, warunków, okresów i procedury zmiany stopy oprocentowania w trakcie trwania umowy
 • nie określa rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta w dniu zawarcia umowy
 • nie określa zasad i terminu spłaty kredytu, a w szczególności kolejność zaliczania rat kredytu na poczet należności,
 • nie zawiera informacji o innych kosztach, jakie konsument musi ponieść w związku z zawieraną umową, a w szczególności o opłatach dodatkowych m.in. za prowadzenie rachunku, prowizjach, marżach, ubezpieczeniach
 • nie zawiera informacji o wysokości rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunków jej zmiany oraz ewentualne innych opłatach z tytułu zaległości w spłacie kredytu
 • nie zawiera informacji o sposobach zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu, jeżeli umowa je przewiduje
 • nie zawiera terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy oraz informacji o obowiązku zwrotu przez konsumenta udostępnionego przez kredytodawcę kredytu oraz odsetek należnych w stosunku dziennym
 • nie zawiera informacji o prawie konsumenta do spłaty kredytu przed terminem oraz procedury spłaty kredytu przed terminem
 • nie zawiera informacji o prawie kredytodawcy do otrzymania prowizji za spłatę kredytu przed terminem i sposobie jej ustalania, o ile takie prawo zapisano w umowie
 • zawiera informacje o opłatach z tytułu zaległości w spłacie oraz odsetkach za opóźnienie przekraczających kwotę odsetek maksymalnych za opóźnienie, wskazanych w kodeksie cywilnym
 • określa pozodsetkowe koszty kredytu w kwocie wyższej niż przewidują to przepisy

 

Jeśli którekolwiek w powyższych uchybień występują w Państwa umowie, mają Państwo możliwość uzyskania kredytu w 100% darmowego.

 

Dodatkowo, do najczęściej spotykanych błędów w umowach należą:

 • wadliwe zapisy w umowach zawieranych najczęściej na odległość,
 • błędy dotyczące warunków umowy,
 • błędne dane na temat rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO),
 • błędna informacja na temat warunków odstąpienia od umowy,
 • nieprawidłowo przeliczane koszty kredytu na niekorzyść Klienta.

 

Jeżeli spłacają Państwo aktualnie kredytu konsumencki, albo od czasu całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki nie minął rok, mogą Państwo przesłać nam skan umowy do bezpłatnej analizy. Jeśli znajdziemy wadliwe zapisy w Państwa umowie, wystąpimy do pożyczkodawcy o zwrot należnych Państwu pieniędzy.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Comments are closed.

Skip to content