Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

alimenty, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 25

  • 6.2015

Kiedy można żądać ustalenia nieistnienia obowiązku alimentacyjnego? (pot. uchylenie lub wygaśnięcie alimentów)

W dzisiejszym artykule postaram się Państwu przybliżyć przesłanki, które muszą zaistnieć, by można było żądać sądowego ustalenia nieistnienia obowiązku alimentacyjnego, czyli często potocznie nazywanego żądania uchylenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

KIEDY MOŻNA ŻĄDAĆ ZMIANY WYSOKOŚCI ALIMENTÓW?

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”
W pierwszej kolejności należy zatem wskazać, jak rozumieć sformułowanie „zmiany stosunków”? Zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą, przez zmianę stosunków rozumie się istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (uchylenie lub obniżenie wysokości alimentów) albo istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (podwyższenie wysokości alimentów).
Odnosząc powyższe na grunt praktyki należy przedstawić kiedy, przedmiotowe przesłanki uzasadniające zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego, zachodzą najczęściej. I tak w przypadku jeśli dziecko zaczęło przewlekle chorować i wymaga kosztownego leczenia/ zakupu leków, bądź zaczęło uczęszczać na konieczne zajęcia pozalekcyjne dodatkowo płatne (korepetycje) lub zajęcia związane z rozwojem jego umiejętności (zajęcia muzyczne lub sportowe), wówczas zachodzą przesłanki do podwyższenia wysokości ustalonych alimentów. Natomiast w przypadku gdy obowiązany do płacenia alimentów stracił pracę, uległ wypadkowi w związku z którym tracił możliwość zarobkowania, można żądać istotnego obniżenia wysokości alimentów lub uchylenia przedmiotowego obowiązku. Zgodnie bowiem z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. Analizując powyższe należy stwierdzić, że jeżeli łożenie na pełnoletnie dziecko jest dla zobowiązanego rodzica nadmiernym uszczerbkiem, związanym z np. wypadkiem lub utratą pracy i niemożliwością (pomimo podejmowanych działań) znalezienia innego zatrudnienia, rodzic może dochodzić sądownie ustalenia nieistnienia obowiązku alimentacyjnego. Drugi człon paragrafu wskazuje natomiast, że zmianą stosunku i w związku z tym podstawą do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest także niedokładnie przez pełnoletnie dziecko starań do samodzielnego utrzymania się. Podstawą do wygaśnięcia przedmiotowego obowiązku jest także zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego, znalezienie pełnoetatowej pracy, brak edukacji, czyli uzyskanie przez uprawnionego zdolności do samodzielnego utrzymywania się. Spośród innych zdarzeń można wymienić także zaprzeczenie ojcostwa lub unieważnienie uznania dziecka. Dopuszczalne jest także podniesienie w pozwie, że zobowiązany czyni osobiste starania w wychowanie i utrzymanie dziecka (np. zamieszkując wspólnie), przez co świadczenie obowiązku alimentacyjnego w formie świadczeń pieniężnych straciło na aktualności.

NASZE RADY PROCESOWE:

Wniesienie powództwa o podwyższenie alimentów, tak samo jak o ich ustalenie, jest zwolnione od kosztów sądowych. Jednak w przypadku wniesienia powództwa o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego (uchylenie, obniżenie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego) koszty sądowe należy niestety ponieść – wynoszą one 5% wartości przedmiotu sporu. Dowód uiszczenia opłaty dołączamy do pozwu.
Warto przed skierowaniem sprawy do Sądu zgromadzić odpowiednie dowody. Przydatne mogą się okazać faktury/paragony imienne za żywność, paliwo, opłaty za mieszkanie, media, edukację, odzież itp. W przypadku wniesienia pozwu o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego lub zmniejszenie jego wysokości należy także przedłożyć dokumentację medyczną potwierdzającą aktualną ciężką sytuację finansową zobowiązanego tj. karty leczenia, opinie komisji lekarskiej stwierdzającej niezdolność do pracy, zaświadczenia z PUP i in.

Comments are closed.

Skip to content