Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Adwokat Opole
  • 08

  • 6.2020

COVID-19 a najnowsze rozwiązania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii na podstawie Tarczy antykryzysowej 4.0

COVID-19 a najnowsze rozwiązania dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii na podstawie Tarczy antykryzysowej 4.0

W dniu 04.06.2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę antykryzysową 4.0, która wprowadziła kolejne formy wsparcia dla przedsiębiorców. Poniżej omówienie najważniejszych kwestii, które zostały wprowadzone w najnowszej ustawie.

Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła m.in. ważne zmiany dla pracodawców oraz pracowników. Zgodnie z wprowadzonym art. 15gc, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Tarcza 4.0 umożliwi także wypowiedzenie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pracodawcy, zleceniodawcy i  zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego. Dzięki temu, wraz z wygaśnięciem umowy, wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania umowy.

Co istotne dla pracodawców, Tarcza 4.0 przewiduje możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także przez te podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy.

Nowa ustawa przewiduje również ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty, na wypadek ustania stosunku pracy, do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutto). Zgodnie z dotychczas obowiązującym prawem, wysokość wypłacanej pracownikowi odprawy nie mogła przekroczyć piętnastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Na mocy nowych przepisów osoby samozatrudnione, czyli osoby dotychczas pozbawione takiego prawa, będące zarazem na etacie lub zleceniu będą mogły złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł. Wniosek taki będą mogły złożyć trzykrotnie.

Wprowadzone zmiany dotyczą również pracowników samorządowych. Zgodnie z Tarczą 4.0 wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może polecić pracownikowi podległego mu urzędu tymczasowe przeniesienie do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę. Takie samo uprawnienie dotyczyć ma polecenia dla kierownika podległej wójtowi jednostki organizacyjnej, jeśli chodzi o tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki.

Tarcza 4.0 wprowadzi też dopłaty do oprocentowania jako część odsetek należnych bankowi – dwa punkty procentowe dla małych i średnich przedsiębiorców i jeden punkt procentowy dla pozostałych. Oprocentowanie naliczane będzie według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank. Dopłaty będą wypłacane bankom, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy z nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Ustawa zawiera również zmiany w prawie zamówień publicznych, m.in. przewiduje odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z Covid-19 wskazane przez wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy. Ponadto dopuszcza możliwość rezygnacji z wadium przez zamawiających, czy wypłaty zaliczek. Co ważne, przepisy obejmą tylko postępowania ogłoszone po wejściu w życie nowych przepisów.

Nowelizacja wprowadza także uproszczony proces restrukturyzacji, bez konieczności występowania w tej kwestii na drogę postępowania sądowego. Wystarczy zawarcie umowy z jednym z doradców restrukturyzacyjnych i obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Dłużnik będzie także chroniony przed wypowiedzeniem niektórych kluczowych umów, np. najmu, dzierżawy czy leasingu. By ochrona ta zadziałała, dłużnik musi zawrzeć układ z wierzycielami w ciągu czterech miesięcy. Procedura nie będzie też droga, bo ustawa przewiduje przewiduje też limit wynagrodzenia dla doradców pełniących rolę nadzorcy układu mikro i małych przedsiębiorców. Co do zasady nie będzie mogło być ono wyższe od 15 procent kwoty przeznaczonej dla wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu. Gdy nie dojdzie do jego zawarcia, opłata wyniesie najwyżej nieco ponad. 10 tys. zł.

Tarcza 4.0 pozwoli też na przeprowadzenie u przedsiębiorcy kontroli za jego zgodą np. skarbowej, zdalnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że o pomoc  zakresie przyznania świadczeń na ochronę miejsc pracy  będą mogły zwrócić się przeżywające trudności w związku z COVID-19 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz kościoły.

JHC Adwokaci – Kancelaria Adwokacka w Opolu.

Comments are closed.

Skip to content