Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 26

  • 4.2021

Kredyty frankowe – W oczekiwaniu na uchwałę, która może nigdy nie zapaść.

Pierwotnie uchwała miała zapaść 25 marca br., następnie 13 kwietnia, a teraz 11 maja. Organizacja posiedzenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych ciągle napotyka na różne przeszkody. Ostatnie odroczenie to skutek pandemii, jak i planowanego na 29 kwietnia wyroku TSUE.

Dlaczego wydanie uchwały jest tak ważne dla adwokatów (radców prawnych), sędziów, a przede wszystkim osób, które posiadają kredyt hipoteczny we frankach?

Ważne jest dlatego, że w związku z ciągłymi rozbieżnościami w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie, i nie tylko sądów powszechnych, ale i Sądu Najwyższego, brak jest jednolitej, wiodącej linii, która konkretnie wskazywałaby, czego żądać mogą strony w postępowaniu z zakresu frankowego.  W związku z tym, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Mankowska skierowała do pełnego składu Izby Cywilnej sześć ważnych pytań w sprawach frankowych. Odpowiedź na te pytania ma na celu ostateczne ujednolicenie kierunku działania w sprawach dotyczących roszczeń z umów frankowych, jak również (a raczej przede wszystkim) ujednolicenie orzecznictwa tak, by każdy zainteresowany mógł spodziewać się tego, jakie rozstrzygnięcie zapadnie w jego sprawie.

W związku z tym, czekamy na odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?
  2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Z praktyki wiem, że niektóre sądy zawiesiły wydanie wyroku w sprawie do czasu wydania przedmiotowej uchwały i z tego względu dość problematyczne jest ciągłe przesuwanie terminu jej wydania. Wiele osób wstrzymuje się także ze złożeniem pozwu do sądu do czasu wydania aktu.  Widać zatem, jak ważne jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania i wskazanie konsumentom, czy ich roszczenia z umów frankowych są słuszne i czy mają podstawy by obawiać się wytoczenia przeciwko nim powództwa przez banki po wygraniu sprawy o unieważnienie umowy kredytowej. Nam z kolei, pełnomocnikom profesjonalnym, uchwała wskaże drogę, jakie żądania ostatecznie formułować w pozwie, by były w pełni zasadne i słuszne, co dla mnie osobiście jest bardzo ważne. Dzięki temu będę mogła jeszcze dokładniej, a przede wszystkim pewniej, wytłumaczyć Państwu roszczenia wynikające z zawarcia z umowy kredytowej.

W razie pytań zachęcam do kontaktu.

Czekamy więc dalej.

Karolina Jabłkowska-Byrska

radca prawny

Comments are closed.

Skip to content