Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 15

  • 1.2019

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za “błąd medyczny”

Świadczenia za “błąd medyczny”

W związku z rosnącą świadomością pacjentów i ich rodzin dotyczących uzyskania  rekompensaty pieniężnej za niewłaściwe leczenie, w dzisiejszym wpisie przybliżę temat procedury uzyskiwania świadczeń za tzw. błędy medyczne. 

Praktyka tych zdarzeń wykształciła podział na błędy medyczne i błędy lekarskie. 

W literaturze przedmiotu przez pojęcie “błędu w sztuce medycznej”, zwany także “błędem lekarskim”, rozumie się naruszenie obowiązków lekarza reguł postępowania, wypracowanych na podstawie nauki i praktyki (M. Filar i inni, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, wydawnictwo “LexisNexis”, Warszawa 2005, str. 29). Z powyższego wynika zatem, iż “błąd lekarski” dotyczy wyłącznie naruszenia przez lekarza reguł postępowania w przypadku przeprowadzenia zabiegów lub badań. Przez termin błędu medycznego rozumie się natomiast wszelkie zaniedbania lub zaniechania nie tylko lekarzy, lecz także pielęgniarzy, pielęgniarek, położnych, ratowników, czy też operatorów sprzętu medycznego. Jest więc to pojęcie szersze, obejmujące błędy także innych osób, poza lekarzami. 

Czym jest zatem błąd w sztuce medycznej? Brak jest definicji legalnej. Jednakże orzecznictwo wskazuje, iż są to czynności lecznicze wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy i sztuki medycznej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2013 roku, sygn. akt: II K 124/12). Oczywiście każdy przypadek musi zostać rozpatrywany indywidualnie, a to z uwagi na złożoność przypadków. Próbując jednak wskazać jakie błędy najczęściej występują, można wymienić nieprawidłową diagnostykę, od której wiele zależy. Polega na błędnym rozpoznaniu i ocenie stanu zdrowia pacjenta wskutek m.in. złej analizy wyników, badań lub niedokładnego wywiadu z pacjentem. Zaniedbania diagnostyczne mogą doprowadzić do przyjęcia błędnych rokowań dla pacjenta. Występują także błędy lecznicze, w przypadku zastosowania niewłaściwej terapii, wdrożenia leczenia nieadekwatnego do stanu zdrowia. Zdarzają się również błędy techniczne, polegające m.in. na niepoprawnym wykonaniu zabiegu operacyjnego przez zespół medyczny. 

 

W sytuacji wystąpienia “błędu medycznego” należy zastanowić się w jakiej formie chcemy dochodzić odpowiedzialności. Za błąd taki można bowiem odpowiadać na drodze cywilnej i karnej. Każda placówka medyczna ma obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. To właśnie do ubezpieczyciela placówki pacjenci powinni kierować swoje roszczenia. Od 1 stycznia 2012 roku pojawiła się również alternatywa w postaci wystąpienia do Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych znajdujących się w każdym województwie. Gdy na drodze polubownej podmioty te odmówią wypłaty świadczeń, pozostaje wystąpienie z powództwem o zapłatę do sądu cywilnego. Poszkodowany lub jego rodzina (w przypadku śmierci pacjenta) mogą domagać się jednorazowego odszkodowania, renty np. z tytułu niezdolności do pracy, zwrotu kosztów dalszego leczenia i rehabilitacji oraz zadośćuczynienia – to w przypadku szkód niematerialnych za doznaną krzywdę. 

Uzyskania wskazanych świadczeń zależy oczywiście od udowodnienia swych racji. W tym celu należy zgromadzić dowody w postaci dokumentacji medycznej pacjenta lub zeznań świadków. Największe znaczenie dowodowe ma jednak opinia biegłego, którego powoła sąd w postępowaniu. Biegły, będący specjalistą w danej dziedzinie, wyrazi swoją ocenę, co do tego czy w konkretnej sprawie wystąpił błąd w sztuce medycznej. Jeżeli jednak pacjent udowodni, iż zachodzi związek przyczynowy między działaniem bądź też zaniechaniem zespołu medycznego (lub potwierdzi wysoki stopień prawdopodobieństwa takiego związku) a rozstrojem zdrowia lub uszkodzenia ciała, to świadczenia z tego tytułu będą należne. 

 

Odpowiedzialność karną w sztuce najczęściej może wypełniać znamiona przestępstw, takich jak narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenie czynności narządu lub rozstrój zdrowia, czy też przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci. Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne jest znaczące, ponieważ sąd cywilny jest związany orzeczeniem sądu karnego. 

W celu rozważenia najlepszego sposobu postępowania w takich przypadkach, polecam jednak skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem, który w sposób rzetelny, po zapoznaniu się z konkretną sprawą, pomoże przeprowadzić wszelkie czynności w tego rodzaju postępowaniach. 

Comments are closed.

Skip to content