Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 29

  • 2.2016

Podział majątku w postępowaniu rozwodowym. Możliwy?

Dzisiejszy artykuł będzie dotyczył ponownie poczytnych kwestii rozwodowych oraz majątkowych, z tą jednak różnicą, że tym razem obie zostaną omówione wspólnie, a łączącym je mianownikiem będzie odwieczny spór toczący się na salach rozpraw o wspólny majątek dorobkowy małżonków.

Zacząć jednak należy od podstaw prawnych i teoretycznych omawianego zagadnienia. Zgodnie bowiem z art. 58 § 3. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

„Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”

Jak to wygląda w praktyce? Tego typu rozwiązanie stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozwodzących się małżonków. Jest rozwiązaniem bez wątpienia ekonomicznym i praktycznym, a co najważniejsze o wiele szybszym od tradycyjnego i najczęściej spotykanego rozwiązania w przedmiotowej kwestii. Mowa tutaj o odrębnym postępowaniu rozwodowym przed sądem okręgowym i następnie, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, odrębnego postępowania o podział majątku dorobkowego przed sądem rejonowym.

W przytaczanym przepisie są jednakże dwie kwestie, które powinny zwrócić Państwa szczególną uwagę. Obie wynikają wprost z literalnego brzmienia art. 58 § 3 kro i dotyczą zwrotów „sąd może” i „nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu”. Oznacza to, że jeśli strony postępowania rozwodowego, lub jedna z nich złoży wniosek o orzeczenie podziału majątku wspólnego podczas rozwodu sąd może, ale nie musi, do takiego wniosku się przychylić. Zastrzeżeniem powyższego jest jednakże ustalenie czy wniosek taki nie spowoduje zwłoki – czyli nie przedłuży postępowania o rozwód.

Sąd orzekający rozwód (przyp. właściwy miejscowo sąd okręgowy) prawdopodobnie nie przychyli się do takiego wniosku, jeśli strony postępowania nie dojdą do porozumienia w przedmiocie sposobu podziału majątku. Będzie to konsekwencją ustalenia przez Sąd, wyżej wspomnianej przesłanki wyłączającej, czyli zwłoki w postępowaniu. Spory o majątek małżonków, są bowiem sporami długotrwałymi i obciążającymi pracę sądów. Niezgodni małżonkowie walcząc o swoje prawa doprowadzają do znacznego przedłużania się postępowań dlatego też z uwagi na fakt, iż podział majątku może być prowadzony w innym trybie (przyp. właściwy miejscowo sąd rejonowy), powinien w takim trybie być co do zasady rozpoznawany. Szczególnie jeśli strony mają zamiar toczyć długotrwały spór o wartość majątku dorobkowego lub o to, komu poszczególne składniki majątku powinny przypaść.

Jak wynika z powyższego, istotą podziału majątku w postępowaniu rozwodowym jest zatem jego szybkie przeprowadzenie. Sprawy o rozwód, ze względu na swój charakter, powinny być rozpoznawane i kończone bez zbędnej zwłoki. Dlatego też sąd prowadzący postępowanie musi mieć możliwość pozostawienia bez rozpoznania wniosku o podział majątku jeśli uzna, że jego rozpoznanie miałoby doprowadzić do zwłoki. Sytuacja taka zdarza się w praktyce dość często i to nie tylko w przypadku, gdy strony nie zgadzają się co do wartości ich majątku, bądź kwestii przyznania któremuś z nim na własność.

Jeżeli natomiast małżonkowie, u których nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego zamierzają rozwiązać swoje małżeństwo w sposób niekonfliktowy (bez orzekania o winie), jak również wyrażają wolę szybkiego uregulowania kwestii majątkowych i są co do tego zgodni, mogą taki fakultatywny wniosek przed sądem złożyć. W tym zakresie porozumienie małżonków co do podziału dorobku wspólnego nie musi dotyczyć jednakże całego majątku. Małżonkowie mogą bowiem wnosząc o rozwód dokonać podziału przedmiotowego majątku np. w części, co do której są zgodni, a co do pozostałej części przeprowadzić postępowanie odrębne, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984 r. III CZP 72/83

„W sprawie o podział majątku wspólnego jest dopuszczalne, przy odpowiednim stosowaniu art. 317 § 1 k.p.c. (art. 13 § 2 k.p.c.), wydanie postanowienia częściowego obejmującego tylko niektóre składniki tego majątku. Orzeczenie takie musi jednak zawierać rozstrzygnięcie zarówno o przyznaniu tych składników, jak i o koniecznych rozliczeniach z tego tytułu.”

Rozwód z jednoczesnym podziałem majątku dorobkowego małżonków uznać należy za doskonałe rozwiązanie dla osób, które podjęły już decyzję co do rozwiązania swojego małżeństwa oraz porozumieli się w przedmiocie podziału należących do nich dóbr materialnych. Postępowanie to może w znaczny sposób zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednak z doświadczenia adwokatów, którzy prowadzą analogiczne sprawy w naszej kancelarii niestety wynika, że podział majątku dorobkowego w głównej mierze dokonywany jest pomimo wszystko przez właściwy sąd rejonowy, po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, albowiem sądy okręgowe pozostawiają wnioski o podział majątku bez rozpoznania. Zdarza się tak także w sytuacjach bezspornych, w których małżonkowie są zgodni co do wartości i sposobu podziału ich majątku wspólnego, a nawet i wtedy, gdy posiadają skrupulatne, przygotowane przez adwokata porozumienie w tym zakresie. Zawsze warto jednak spróbować.

W następnym artykule przybliżę Państwu kwestię podziału majątku w postępowaniu odrębnym oraz kwestię zniesienia współwłasności.

Comments are closed.

Skip to content