Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu

Pracodawca jest administratorem danych osobowych

  • 26 sierpnia 2020
  • admin
  • Możliwość komentowania Pracodawca jest administratorem danych osobowych została wyłączona

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przechowywania pracowniczych akt osobowych, co wynika wprost z rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku. Zgodnie z powyższym, przetwarzanie zgromadzonych danych dobowych będzie opierało się na art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli obowiązku prawnym ciążącym na administratorze. Pracodawca nie potrzebuje wiec w tym zakresie odrębnej zgody pracownika, jednak musi zwrócić uwagę aby dane znajdujące się w jego posiadaniu nie były nadmiarowe, a tym samym aby ich przetwarzanie nie odbywało się niezgodnie z prawem. Jeżeli w tym zakresie występują u Państwa wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszymi Adwokatem w Opolu.

Biorąc pod uwagę treść kodeksu pracy, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ponadto pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania,  numer PESEL (rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny (jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy),
wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie), numer rachunku płatniczego (jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych).

Warto jednak podkreślić, iż dane uzyskane przez pracodawcę podczas rekrutacji, tj. prywatny adres poczty elektronicznej czy prywatny numer telefonu, może być wykorzystywany w późniejszym czasie do kontaktów służbowych, jedynie za zgodą pracownika. Zgoda ta musi być dobrowolna, zaś jej wycofanie w późniejszym czasie nie może wiązać się dla pracownika z negatywnymi konsekwencjami. Zgodnie ze stanowiskiem UODO, zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych powinna być pisemna oraz wyraźne określać zasady kontaktu. W razie pytań dotyczących powyższych zagadnień prosimy o kontakt z naszym zespołem Adwokatów w Opolu.

Pomimo tego, iż katalog danych określony w kodeksie pracy, których pracodawca ma prawo żądać od pracownika, nie jest zbyt rozbudowany, obowiązek przetwarzania może wynikać również z innych aktów prawnych. Przykładowo, zgodnie z treścią art. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pracodawca jest zobowiązany do zażądania od cudzoziemca rozpoczynającego pracę, do okazania dokumentu uprawniające go do pobytu na terytoriom RP.

Należy bowiem pamiętać, iż pracodawca ma prawo zażądać podania innych danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 22¹ § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy).

https://uodo.gov.pl/pl/138/1600

https://uodo.gov.pl/pl/138/1609

https://uodo.gov.pl/pl/138/1636

Zapraszamy do współpracy Adwokat Opole – JHC Adwokaci

https://www.jhcadwokaci.pl

Tags:

Comments are closed.

Skip to content