Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

Adwokat Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 17

  • 5.2019

Roszczenie o zapłatę z tytułu niezaspokojonych potrzeb dziecka

Poza obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz małoletniego przez jego rodziców istnieje jeszcze obowiązek zapewnienia dziecku potrzeb, które przed ustaleniem świadczeń alimentacyjnych nie zostały zaspokojone. Ustawodawca uregulował takie roszczenie w art. 137 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który brzmi: „niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną. W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty.” Z powyższego wynika zatem, iż można skutecznie dochodzić zapłaty niezaspokojonych potrzeb dziecka, które powstały do czasu orzeczenia alimentów – ugodą czy też wyrokiem sądowym. Alimenty są bowiem przeznaczone na zaspokojenie bieżących potrzeb. O  takim zaspokajaniu potrzeb może być mowa tylko co do teraźniejszości lub przyszłości, ponieważ nie można mówić o pokrywaniu potrzeb przeszłych. Co istotne, zapłata sumy z tytułu niezaspokojonych potrzeb dziecka jest jednorazowa. Z zasady ma to być więc jedna kwota stanowiąca sumę niezaspokojonych potrzeb, która może zostać podzielona na raty.

Jakie mogą być więc niezaspokojone potrzeby małoletniego?

 

Według Komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Grzegorza Jędrek (LEX 2019), przez niezaspokojone potrzeby uprawnionego należy rozumieć potrzeby, które nie zostały zaspokojone przez zobowiązanego, ale zostały zaspokojone przez inną osobą, oraz takie potrzeby, które nie zostały przez nikogo zaspokojone (powyższe rozróżnienie wynika z uchwały SN (7) z 28.09.1949 r., Wa.C. 389/49, za: J. Gudowski, Kodeks rodzinny…, s. 439). Pierwsza sytuacja ma miejsce np. wówczas, gdy przed zasądzeniem alimentów przez sąd od ojca dziecka dziecko zachorowało, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kosztownej rehabilitacji, druga – gdy przed zasądzeniem alimentów matka dziecka zaciągnęła pożyczkę w celu zapewnienia rehabilitacji dziecka. A zatem są to wszelkie podjęte zobowiązania pieniężne – kredyt, pożyczka – w celu zapewniania małoletniemu utrzymania i wychowania (np. w celu uiszczenia zaległych opłat czynszowych lub eksploatacyjnych, sfinansowania leczenia, zakupu rzeczy niezbędnych dziecku). Będą to również wydatki, które istnieją, ale nie zostały jeszcze poniesione – na dzień wystąpienia z takim roszczeniem. Taka sytuacja może się pojawić m.in. wówczas, gdy rodzic dziecka nie ma zdolności kredytowej, by zaciągnąć zobowiązanie i zaspokoić potrzeby dziecka.

Zanim sąd orzeknie zapłatę odpowiedniej kwoty należy złożyć wniosek o wspomniane roszczenia i przeprowadzić postępowanie dowodowe, które reguluje szereg przepisów. Warto więc przygotować się do udowodnienia swych racji w postępowaniu sądowym. Profesjonalny pełnomocnik w tychże sprawach jest nieocenioną pomocą z uwagi na swoją wiedzę i doświadczenie.

Comments are closed.

Skip to content