Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

zakaz wstępu do lasów Opole, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 09

  • 4.2020

Czy wydane zakazy wstępu do lasów państwowych są bezprawne?

W dobie epidemii, władze podejmują szereg działań, mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzono w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakaz przemieszczania się osób, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej (m. in. małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, wnuków, rodzeństwa, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, a także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych);
3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;
5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

W ostatnich dniach możemy jednak spotkać komunikaty na stronach wielu nadleśnictw w całej Polsce, iż zabrania się wejścia do lasu. Czy taki zakaz ma podstawę prawną?

Zgodnie z art. 26. ust. 1. ustawy o lasach, lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są co do zasady udostępniane dla ludności. Ustawodawca przewidział możliwość, aby nadleśniczy wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, jedynie w następujących przypadkach
1) gdy wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
2) gdy występuje duże zagrożenie pożarowe;
3) gdy wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Z całą pewnością ogłoszenie stanu epidemii nie jest podstawą do wydania zakazu wstępu do lasów na podstawie ustawy o lasach. Zwłaszcza, że Minister Zdrowia w swoich oficjalnych wystąpieniach potwierdził możliwość krótkich spacerów, co jest ważne dla zachowania zdrowia psychicznego w tym trudnym dla wszystkich czasie. Las wydaje się zatem miejscem najbardziej ku temu odpowiednim, zwłaszcza dla osób nie posiadających przydomowych ogrodów, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku i właściwego dystansu od innych ludzi (aktualnie 2 metry).

Co prawda zgodnie z § 17. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż. W rozporządzeniu nie wymieniono jednak lasów.

W swoich komunikatach przedstawiciele Lasów Państwowych powołują się również na artykuł 11. ust. 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którymi Prezes Rady Ministrów może wydawać dodatkowe polecenia. Jednak nigdzie nie udostępniono treści takich poleceń, więc wysoce wątpliwym jest, aby zostały one w ogóle wydane.

Wątpliwości w zakresie podstaw prawnych zakazu wstępu do lasów powziął także Rzecznik Praw Obywatelskich, a jego zastępca zwrócił się Dyrektora Lasów Państwowych o podanie podstawy prawnej podejmowania działań przez nadleśnictwa oraz o ustosunkowanie się do tej sytuacji. Na chwilę obecną nie ma jednak oficjalnego stanowiska w tym zakresie.

Co należy zatem zrobić w sytuacji, gdy funkcjonariusz chce wypisać mandat?

Należy podkreślić, że zawsze, kiedy są jakiekolwiek wątpliwości co do zasadności wystawionego mandatu, nie należy go przyjmować. Brak przyjęcia mandatu otwiera bowiem możliwość obrony swoich praw przed sądem. W świetle braku jednoznacznych przepisów prawdopodobieństwo uzyskania wyroku uniewinniającego jest duże.

W razie wątpliwości lub pytań, zapraszamy do kontaktu.

www.jhcadwokaci.pl

Comments are closed.

Skip to content