Baza wiedzy

Zapoznaj się z naszymi artykułami.
Może znajdziesz w nich rozwiązanie swojej sprawy.

, Dobry Adwokat Opole | Kancelaria Adwokacka w Opolu
  • 24

  • 8.2017

Odebrali Państwo sądowy nakaz zapłaty? Radzimy niezwłocznie zgłosić się do adwokata.

Dzisiejszy wpis poświęcamy sprawom związanym z sądowymi nakazami zapłaty ze względu na fakt, że wiele osób zgłasza się do nas w takiej sprawie za późno, kiedy czas na odwołanie minął i brak jest już możliwości wniesienia skutecznego sprzeciwu. Konsekwencją takiego zaniechania jest konieczność spłaty powstałego zadłużenia, często powiększonego o kwotę wynikającą z naliczonych dodatkowo przez wiele lat odsetek ustawowych.

Statystycznie

Nakaz zapłaty to aktualnie najczęściej wydawane orzeczenie. Zgodnie z analizą statystyczna działalności sądów powszechnych za lata 2011-2015 wskazano: „Udział spraw nakazowych i upominawczych w ogólnej liczbie spraw cywilnych w sądach rejonowych wyniósł w 2015 roku aż 64,2%. Istotne jest, że rejestruje się także sprawy z Elektronicznego Postępowania Upominawczego (e-sąd).”

Trochę teorii

Zgodnie z art. 485 § 1 kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, zawrze w pozwie wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1. dokumentem urzędowym,
2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym;
5. wekslem, czekiem, warrantem lub rewersem, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości;
6. umową handlową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego oraz dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku;
7. wyciągiem z ksiąg bankowych, opatrzonym podpisem upoważnionej osoby oraz dowodem doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

Gdy doręczono nam nakaz zapłaty to zgodnie z art. 491 § 1 k.p.c. należy w ciągu dwóch tygodni zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
Jak wynika z powyższego przepisu, czasu na działanie jest naprawdę niewiele i jeżeli nie zgadzamy się z wydanym orzeczeniem to wskazane jest, żeby jak najszybciej skonsultować się z adwokatem.
Po upływie dwóch tygodni nakaz staje się prawomocny i może zostać skierowany przez wierzyciela do egzekucji. Co więcej, na tym etapie (postępowania egzekucyjnego) możliwości uchylenia się od nakazu zapłaty są mocno ograniczone.

Z praktyki

Najczęściej popełnianym błędem przez naszych Klientów jest zbagatelizowanie doręczonego nakazu, w szczególności, gdy jako powód widnieje firma nieznana Klientowi z nazwy, z którą nigdy nie zawierał jakiejkolwiek umowy. Może to być np. Niestandaryzowany fundusz sekurytyzacyjny. W żadnym wypadku nie można zignorować takiego nakazu. Fundusze sekurytyzacyjne skupują bowiem stare długi banków lub podmiotów świadczących pożyczki za niewielkie kwoty, a następnie próbują sami dochodzić spłaty kupionych należności. Często jednak roszczenia z tych umów są niezasadne, np. już przedawnione, a to wiąże się z tym, że przy odpowiednim zachowaniu ze strony Klienta i podjęciu określonych czynności procesowych powództwo będzie podlegało oddaleniu.

Podkreślenia wymaga również to, że wiele złożonych pozwów nie jest zasadnych i istnieje bardzo duża szansa na uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa, a zatem na wygranie sprawy w całości. Przy uchyleniu nakazu zapłaty i oddaleniu powództwa pozwany nie ponosi żadnych kosztów sądowych i należnych kosztów zastępstwa procesowego, bowiem są one należne od strony przegrywającej (powoda). W związku tym, Klientowi zwracane są przez przeciwnika procesowego (powoda) także koszty związane ze wcześniejszym opłaceniem honorarium adwokata. Nie podjęcie z kolei żadnych czynności procesowych, jak już wyżej wskazano, wiąże się z negatywnymi skutkami prawnymi dla pozwanego w postaci uprawomocnienia się otrzymanego nakazu zapłaty, a następnie skierowaniem sprawy do komornika. Na tym etapie, pomimo, że np. roszczenie na podstawie którego wydano przedmiotowy nakaz zapłaty było przedawnione, dłużnik (pozwany) nie ma już możliwości wniesienia skutecznego sprzeciwu albo zarzutów. Należy zatem niezwłocznie po odebraniu nakazu zapłaty zasięgnąć porady profesjonalnego pełnomocnika, albowiem może to Państwa uchronić przed spłatą często bardzo wysokiej kwoty.

Niezbędne w każdej sprawie jest indywidualne podejście do problemu i szczegółowe przeanalizowanie sprawy.

 

Jhc Adwokaci

Comments are closed.

Skip to content